Kliknutím na položku „Sight Tapes“ v ľavom menu sa spustí proces vytvárania pásiek, t.j. Sight Tape. 


Následne sa zobrazí obrazovka s tabuľkou obsahujúcou prehľad všetkých doteraz vytvorených Sigh Tape.  V statuse sa automaticky zobrazí aktuálne používaná páska. Kliknutím na krížik vedľa konkrétnej Sight Tape môžete nepoužívanú Sight Tape vymazať. V prípade, že chcete nepoužívanú Sight Tape editovať, treba kliknúť na ikonku s lupou. 

Pokiaľ doteraz nebola vytvorená žiadna Sight Tape, tabuľka je prázdna. Novú položku je možné pridať prostredníctvom voľby „Add new sight tape“.

 

Pridávanie nových Sight Tape (po kliknutí na „Add new sight tape“) pozostáva z nasledovných krokov:

 

Krok 1 - voľba náradia (Choose Equipment)

V rozbaľovacom menu sa automaticky zobrazí aktuálne používané náradie, zadané vo svojom profile. Kliknutím na túto položku sa rozbalí viacero možností, pokiaľ aktuálne používate viac equipmentov.  Následne je potrebné zvoliť equipment, pre ktorý chcete vytvoriť Sight Tape (luk, zameriavač, šípy). V prípade, že chcete vytvoriť Sight Tape pre equipment, ktorý nie je zadaný v profile, je nutné ho doplniť pomocou voľby „Edit my bow setup“ a Edit my arrow setup“. 

Súčasne je dôležité vybrať jednotky, v ktorých bude Sight Tape vytváraná, t.j. yardy alebo metre.

Pokiaľ je všetko označené, klikneme na tlačítko Next.

 

 

Krok 2 – Nastavenie Luku a zameriavača (Bow and Sight setup)

Do políčok Peep To Sight a Peep to Arrow je potrebné uviesť nasledovné údaje týkajúce sa vzdialenosti:


Peep To Sight:      vzdialenosť presne od stredu „peep“ po sklo „scope“.

Peep To Arrow:   vzdialenosť presne od stredu šípu po stred „peep“


Vzdialenosti je nutné uviesť v metroch (napr. 0.84m).

Box „Used fixed speed“ označte (zaškrtnite) len v prípade, ak viete presnú rýchlosť luku odmeranú presným meračom rýchlosti (speed gun). V tomto prípade sa uvedený údaj vloží do políčka nachádzajúceho sa pod zaškrtávacím boxom. 

V ďalších políčkach sa uvádza počet klikov na dielik a výška jedného kliku (Elevation Per Click ) v jednotkách „inches“. 

Predvolené sú hodnoty uvádzané výrobcami pre jednotlivé druhy zameriavačov (sight). V prípade, že je skutočnosť iná, je možné túto hodnotu upraviť.

 Po vykonaní predchádzajúcich krokov klikneme na tlačítko „Next step“.

Krok 3 – Sight marks

V ďalšom kroku vložíme do tabuľky značky, pričom je potrebné, aby boli vložené značky pre minimálne 2 vzdialenosti.  Najlepší výsledok sa docieli, ak budú  vložené značky pre 20 a 50m.

Taktiež je možné do tabuľky vložiť ďalšie riadky a značky pre iné vzdialenosti  a to prostredníctvom voľby „+ Add more”.

 Značku je možné vložiť ako desatinné číslo (napr. 24.5), alebo ako značku + počet klikov (24 + 10).

Následne opäť klikneme na tlačítko „Next Step“

Krok 4 – skontroluj vypočítané značky (Review site tape marks)

V tomto kroku treba skontrolovať, či sa všetky značky nachádzajú na krivke grafu.  V prípade, že je niektorá z nich mimo krivky, znamená to, že niektorá z referenčných značiek nebola odmeraná správne a preto treba značky (pre 20 a 50m), z ktorých sa vypočítava Sight Tape premerať opätovne.

Pokiaľ ležia značky na krivke grafu, klikneme na „Next step“.

 

Krok 5 – tlač Sight Tape (Sight Tape Printing)

 

V tomto kroku si nastavíme počet, v akom chceme sigth tape vytlačiť a taktiež rýchlosti, pri ktorých majú byť vytlačené ďalšie sigth tape. V prípade, že vypočítaná rýchlosť nezodpovedá znovu premeraným značkám, je možné použiť pásku z vyššou, resp. nižšou rýchlosťou.

 

V ďalších check boxoch je možné navoliť, či má byť páska vytlačená vo farbe, na ktorej strane zameriavača má byť páska umiestnená a či požadujeme vytlačenie kompletnej tabuľky značiek.

 

Vytvorená Sigh Tape sa stiahne po kliknutí na voľbu „Download Sight Tape“.