Podpora po Slovensky

Vypocet rankingu

Výpočet rankingu: Rcherz-ranking sa vypočítava na základe výsledkov streľbyvkvalifikácii súťaže. Zvlášť savypočítava ranking pre krajinu, z ktorejstrelec pochádza a zvlášť sa vyrátava medzinarodný ranking. Zároveň sa osobitnevypočítava ranking pre typ luku, pohlavie a vekovú kategóriu. Nakoľko obtiažnosť súťaží sa líši v závislosti od typu pretekov (domáce,medzinárodné, world ranking, ..), počasia,atď., rozhodli sme sa pre potreby výpočtu zohľadniť viaceré parametre.Strelci dostanú za každý výsl...

sight tape

Kliknutím na položku „Sight Tapes“ vľavommenu sa spustí proces vytvárania pásiek, t.j. Sight Tape. Následne sa zobrazí obrazovka stabuľkouobsahujúcou prehľad všetkých doteraz vytvorených Sigh Tape. Vstatuse sa automaticky zobrazíaktuálne používaná páska. Kliknutím na krížik vedľa konkrétnej Sight Tape môžetenepoužívanú Sight Tape vymazať. Vprípade, že chcete nepoužívanú SightTape editovať, treba kliknúť na ikonku slupou. Pokiaľ doteraz nebola vytvorená žiadna SightTape, tabuľka je prázdna. No...

Výsledky

Ako zadaťvýsledky? Vovyhľadávacej lište (v ľavej časti obrazovky) klikneš na prvú položku s názvom“Results” (nachádza sa priamo pod fotografiou). Po kliknutísa otvorí nová stránka, na ktorej sa nachádzajú 2 modré tlačítka s názvami“Fill in missing results” a “Add practice results”. "Add missing results" "Add practice results" Po kliknutína položku “Add missing results” sa zobrazí zoznam súťaží, pri ktorých nemášzadané výsledky. Výsledok doplníš do kolonky “Final Results” (napr.582,...

Priatelia

Find your archery friends Vyhľadávanie priateľov sa realizuje cez voľbu„Friends“ (na vyhľadávacej lište v ľavej časti obrazovky). Po kliknutí na tútopoložku sa otvorí nasledovná obrazovka: Kliknutim na tab “Find” mozeš vyhľadať priateľov na rcherz.Vo filtri (vľavo) zadať parametre vyhľadávania (napr. Krajinu,typ luku, atď). V poslednom krokuklikneš na strelca, ktorého chceš pridať medzi svojich priateľov. Poopätovnom načítaní stránky sa zvolený strelec objaví v tabu...

Galleries

Galleries Upload your photos Vkladanie fotiek sa realizuje prostredníctvomvoľby „Galleries“ (v ľavej vertikálnej vyhľadávacej lište). Po kliknutí na tútopoložku sa objaví voľba „Click to upload new photos or drag and drop themhere“. Nahrávanie fotiek je možné uskutočniťnasledovnými spôsobmi: * 1.Odkliknutím voľby „Click to uploadnew photos or drag and drop them here“ sa zobrazí okno, prostredníctvom ktoréhomôžeš zo svojho počítača vybrať súbor, ktorý chceš nahrať. * 2.Súbor so svojou f...

Správy

Sendprivate message to your friend. Posielanie správ priateľom sa vykonáva cezvoľbu „Messages“ (v ľavej vertikálnej vyhľadávacej lište). Po kliknutí na túto voľbu sa otvoríokno, vktorom treba zakliknutím vybrať linku „Compose new message“. Vzobrazenom okne vkolonke „To“vyplníš meno strelca, ktorému chceš poslať správu. Do poľa „Message“ napíšeš konkrétnu správu.Správu odošleš stlačením voľby „Send“. Nové prijaté správy sa objavia pri položke„Message“ (v ľavom menu), ich počet je označený výr...

Súťaže

Find competition Vyhľadávanie súťaže sa vykonáva cez voľbu „Competitions“, ktorá sa nachádzavhlavnom menu. Kliknutímna túto voľbu sa zobrazí filter sponukou parametrov súťaže (napr.krajina,dátum, atď.), kde môžeš zvoliť požadovaný parameter a výber potvrdíš tlačítkom„Search“. Ak sachceš zúčastniť na konkrétnej súťaži, klikni na voľbu „Participate incompetition“. Votvorenom okne shľadanou súťažou treba vďalšom kroku špecifikovať luk ašípy, sktorými plánuješ súťaž absolvovať. Potom tre...

Krajiny

Krajiny Položka „Countries“ vhlavnom hornom menuumožňuje zobraziť zoznam krajín, ktoré majú kluby astrelcovregistrovaných vRcherz (zoznam sazobrazí kliknutím na túto položku). Každá krajina je označená vlajkou, pod ktorousa nachádza počet registrovaných klubov astrelcov. Kliknutím na názovkrajiny alebo vlajku sa zobrazí profil krajiny. Vhornej časti obrazovky sa nachádza mapa krajiny, na ktorej súvyznačené polohy klubov vtzv. Clastroch. Po kliknutí na príslušný claster sa mapa vdanejobl...

Home Screen

Home Screen Na Home screene sa nachádza „Status submitfield“, ktorý umožňuje zdieľanie vlastných statusov afotieksostatnými. Svoj status napíšeš do horného poľa obrazovkyasúčasne si zvolíš osoby, ktorým sa má status zobraziť atoprostredníctvom voľby „Edit status permission“. Vzávere potvrdíškliknutím na položku „Share“. Odoslaný status sa ti automaticky objaví na„Home screene“ (si na ňom označený svojou fotkou) azároveň sa zobrazívšetkým, ktorí boli vybraní podľa nastavených preferencií. Os...

Profil Lukostrelca

Profil Lukostrelca Osobný profil obsahujenasledovné informácie: Základné informácie (nachádzajú sa vhornejčasti profilu) – t.j. krajina zktorej pochádzaš, klub, pohlavie, typpreferovaného luku. Pod základnými informáciami je umiestnenámapa, ktorá má 2 taby. V prvom znich sú zobrazené súťaže, ktorých saplánuješ zúčastniť. V druhom je zoznam súťaží, do ktorých už boli pridanéosobné výsledky. Kliknutím na pointer na mape sa zobrazí dátum anázovsúťaže, kliknutím na názov konkrétnej súťaže sa rozb...

Archery Club

Archery Club Voľba „Countries“ (v hornom menu) umožňujevyhľadanie konkrétneho klubu. Po kliknutí sa otvorí profil Archery Clubu, ktorývyzerá nasledovne: Vhornej časti okna sa nachádzajú základnéúdaje oklube, jeho poloha na mape, logo. Vpravo vedľa mapy je editačnétlačítko, prostredníctvom ktorého možno údaje opravovať. Po kliknutí na editačné tlačítko sa zobrazíeditačný formulár, do ktorého sa zadávajú potrebné údaje (vjednotlivýchzáložkach /taboch) . Záložka snázvom „Mapa“ umožňuje ...